Glycol til industri og erhverv

Der kan være stor forskel på hvilken type glycol samt blandingsforhold, der skal bruges i et køle- og varmesystem. Vi tilbyder derfor en række forskellige produkter såsom ethylenglycol, propylenglycol samt NSF HT1 fødevaregodkendt glycol.

Alle vores glycoler indeholder korrosionsinhibitorer som er med til at beskytte systemets dele af metal med undtagelse af zink. Galvaniserede rør bør generelt ikke anvendes i systemer med glycol, da zinken kan blive opløst, når væsken bliver varm.

Hvis du er i tvivl om hvilket produkt, du skal vælge til dit specifikke system, så kontakt os på telefon eller e-mail.

Long Life Propylenglycol

Long Life Ethylenglycol

Proviflow FG Fødevaregodkendt Glycol (NSF HT1)

Vi kan levere glycol fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08

Glycol til fødevareindustrien

Proviflow FG er specielt udviklet til brug i fødevareindustrien blandt andet ved fremstilling af øl, vin, juice og mælk. Glycolen indeholder kun FDA godkendte komponenter og er derudover godkendt af National Sanitation Foundation (NSF) som kølemiddel til fødevareproduktion. Produktet er derfor særdeles velegnet, hvis der er risiko for, at produktet kan komme i direkte kontakt med fødevarer.

Frostsikring af glycol

En af de vigtigste egenskaber ved valg af glycol-type er forskellen på frostsikringstemperaturen ved forskellige blandingsforhold.

I tabellen nedenfor, vises den frostsikring som man får, ved blandinger med vand og typerne af glycol, ethylenglycol og propylenglycol.

Der er forskel på blandingsforholdene, alt efter om det er ethylenglycol eller propylenglycol. Ved ethylenglycol er blandingsforholdene typisk 30/70 og 35/65, hvorimod blandingsforholdene for propylenglycol typisk er 35/65 og 40/60. Det er vigtigt at blandingen er frostsikker ved laveste driftstemperatur.

Blandingsforhold Ethylen Propylen
25/75  -12 °C  -10 °C
30/70  -16 °C  -13 °C
35/65  -20 °C  -17 °C
40/60  -25 °C  -21 °C
50/50  -37 °C  -32 °C

Driftstemperatur

Under optimale driftsforhold er den anbefalede driftstemperatur for vores ethylen- og propylenglycol mellem -50°C og 160°C grader. For den fødevaregodkendte Proviflow FG er den anbefalede driftstemperatur i mellem -50°C og 120°C.  For alle typer af glycolerne gælder det, at hvis temperaturen overstiger 100°C, skal væsken være under tryk for at undgå fordampning i systemet

Hvilken type glycol skal du bruge- ethylenglycol eller propylenglycol?

Følgende er et skema der viser de vigtigste fordele og ulemper ved anvendelsen af de to typer Glycol. Punkterne vil blive uddybet i de følgende afsnit.

Egenskaber Ethylen Propylen
Varmeledningsevne +
Viskositet +
Specifik varme +
Sikkerhed +

Glycol har fire væsentlige egenskaber

– God frostsikring
– Høj specifik varme
– God varmeledningsevne
– Lav viskositet i driftstemperaturområdet

Glycol kan derfor

– Skabe høj køleeffekt ved lave temperaturer med begrænsede volumenstrømme og med begrænsede temperaturændringer
– Skabe en høj varmeoverførsel
– Nå lave tryktab i kølesystemet

I sammenhæng med projektering af en køle-varme¬kreds, hvor man har valgt at benytte en glycol vandblanding som sekundær varmebærer, er der nogle tanker, man må gøre sig omkring valg af enten ethylenglycol eller propylenglycol. Da der er forskel på både de fysiske og thermodynamiske egenskaber, kan valget have indflydelse på dimensioneringen af anlægget. Vær desuden opmærksom på, at ved udbygning af eksisterende anlæg eller konvertering fra ethylenglycol til propylenglycol, skal glycolens egenskaber tages med i beregningerne. Desuden skal der tages hensyn til de sikkerhedsmæssige egenskaber.

Glycols varmeledningsevne

Varmeledningsevnen for en væske, er udtrykket for væskens evne til at lede varmeenergi. Jo højere den er, jo bedre er evnen til at lede. På grund af dette, kan man benytte mindre varmevekslere, hvilket giver en lavere installationsomkostning. Det er derfor vigtigt at vælge en glycol med en høj varmeledningsevne.

Blandingen af ethylenglycol har generelt en bedre varmeledningsevne end propylenglycols blanding har. Dette betyder, at hvis der bruges propylenglycol, skal der benyttes en større varmeveksler til at lede samme varmemængde, som hvis der anvendes ethylenglycol.

Til forskel for viskositetsforskellen, er det ved de høje temperaturer, der sker den største forandring i evnen til at lede varme.

Viskositet på glycol

Når vi snakker om viskositet, forstås dette som glycol-væskens “tykkelse” ved en given temperatur og denne tilkendegives i centistokes = mm²/ sec.. Hvis valget ryger på propylenglycol, vil ens glycol-blanding også have en højere viskositet, da denne type besidder en højere viskositet end ethylenglycol. På grund af dette, kræves en højere pumpekapacitet også, for at transportere en given propylenglycol-blanding end en ethylenglycol-blanding af samme temperatur. Dette er noget, der skal tages hensyn til ved valg af pumpe. Det er karakteristisk at ved lave temperaturer, øges forskellen på viskositeten end ved højere temperaturer.

Specifik varme hos glycol

En specifik varme på en væske, fortæller hvor meget energi, mål i joule, der skal benyttes for at varme 1 gram af stoffet op med 1° kelvin, og kendetegnes ved J/g K. Propylenglycol har højere værdier end ethylenglycol har ved ordinære driftstemperaturer. For de nøjagtige værdier kan der bestilles diagrammer hos L.C. Glad.

Sikkerhed ved glycol

En af de væsentligste forskelle mellem typerne af glycol, er produktsikkerheden.

Ethylenglycol er faremærket og er skadelig ved indtag eller kontakt med huden. Propylenglycol er derimod ikke faremærket, men både kontakt med hud og indtagelse frarådes stadigvæk. Derfor er det væsentligt at overveje, om det er forsvarligt at benytte ethylenglycol.

Hvis der antages at være en mulig risiko for forurening af produktionen, i forbindelse produktion af fødevarer eller andre følsomme typer af produktion, er vores anbefaling altid at benytte den type glycol, der hedder propylenglycol.  

Ved brug af ventilationsanlæg, samt genindvindingssystemer, hvor et uheld kan medføre at glycolen forurener luften, anbefales det at anvende propylenglycol.

Hvis der er risiko for forurening, som er til fare for mennesker og dyr, anbefales der altid at benyttes propylenglycol.

Hvis der i produktionen af fødevare- eller andre følsomme arter, stilles specifikke krav til renheden og sikkerheden af propylenglycolen, bør der benyttes det NSF HT1 fødevaregodkendte produkt Proviflow FG. Dette produkt har strenge krav til indholdslisten af materialerne.

Glycol farve

For visuelt at kunne adskille ethylenglycol fra propylenglycol, har L.C. Glad valgt forskellige farver til disse. Ethylenglycol er blå og propylenglycol er rød. Der er ikke lovmæssige krav til farven, hvilket betyder at der ikke er en garanti for kølevæskens type eller kvalitet.

Andre forskelle på glycol

Der er udover disse nævnte forskelle på glycol, også forskel i vægtfylde, damptryk og kogepunktet. For flere oplysninger om glycol kan der bestilles diagrammer hos L.C. Glad.

Forklaring på hvad glycol er

Glycol er en frostvæske, som kan opnå lave temperaturer ved blanding med vand. En glycol blanding indeholder typisk: glycol, vand, inhibitor og farvestof.

Hvorfor er det vigtigt at benytte glycol?

Glycol er med til at beskytte et anlæg mod frostsprængning og frostskader, når væsketemperaturen kommer under 0 grader, hvis enten dele af eller hele anlægget står i det fri.

Når man blander glycol med vand

Når man blander glycol og vand, bliver hydrogenbindingen afbrudt i vandet. Dette gør at blandinger i stedet har et frysepunkt, som er lavere end 0 grader. Desto mere glycol man opblander i vandet, desto lavere frysepunkt får man, og dermed også en større frostsikring. For ethylenglycol gælder det dog, at hvis glycolkoncentrationen overstiger ca. 80%, så går frostsikringen den anden vej igen og bliver lavere/dårligere.

Findes der forskellige typer af glycol?

Til køle- og varmesystemer findes der to hovedtyper af glycol nemlig Ethylenglycol og Propylenglycol. Derudover findes der også en speciel type propylenglycol, som er udviklet til brug indenfor Pharma, medicinal og fødevareindustrien. Denne produkttype, kan findes i vores sortiment under Glad Proviflow FG, Glad Zitrec FC og Glad Dowcal N og alle tre har en NSF HT1 godkendelse.

Hvad er den anbefalede minimumkoncentration af glycol?

Et ofte stillet spørgsmål, er hvorfor man ikke kan anvende en koncentration af glycol, som er lavere end de anbefalede 30%. Hvis et system kun kræver en frostbeskyttelse til -7 ° C, og dette kan opnås med en mindre koncentration af glycol, hvorfor skal der så som minimum tilsættes 30% glycol? Der er flere grunde til dette:

Først og fremmest skyldes det korrosionsbeskyttelsen. Glycolbaserede varmeoverføringsvæsker fra L.C. Glad er designet til at fungere i både varme- og kølesystemer i en bred vifte af koncentrationer. Det er vigtigt, at startvæsken har den rette balance af inhibitorer, for at kunne opretholde den rette mængde korrosionsbeskyttelse til forskellige koncentrationer. Inhibitorerne er formuleret til at give den bedste ydelse og den længste væskelevetid ved blandingsforholdene af glycol, mellem 30 og 60%. Hvis blandingen af glycol reduceres til under en koncentration på 30%, vil inhibitorkoncentrationen falde til et niveau, der muligvis ikke giver tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse for systemet.

Den anden grund er væskens stabilitet. Hvis ethylenglycol og propylenglycol bliver udsat for høje temperaturer, vil de blive nedbrudt. Med en højere koncentration af glycol, er der en højere koncentration af inhibitor i blandingen. Dette giver en bedre beskyttelse imod dannelse af eventuelle organiske syrer, som kan optræde i forbindelse med, at glycolen nedbrydes.

Den tredje grund er muligheden for bakteriel vækst. Med en koncentration på 20% eller over, hæmmer glycol væksten af de fleste svampe og mikrober. Til gengæld vil glycolen ved meget lave koncentrationer for eksempel under 1%, virke som næringsstof for bakterier. Ved disse disse lave koncentrationer, vil bakterier nedbryde glycolen. Ved en koncentration mellem 1% og 20% kan nogle bakterier overleve med begrænset vækst og især ved moderate temperaturer.

Hvilke forskelle er der på de to typer glycol

Der er en række forskellige på de to typer glycol. Først og fremmest er Ethylenglycol klassificeret som sundhedsskadeligt, hvilket propylenglycol ikke er. Den akutte giftighed ved konsumering af propylenglycol er lille, og der skal derfor en forholdsvis stor mængde til for at fremkalde en markant skade på helbredet. Ethylenglycol har derimod i tilfælde haft dødelig udgang ved en lille mængde på 20ml.

Hvilken glycol skal man bruge til sit anlæg?

Man skal have styr på funktionen af glycol i anlægget. Hvis der er risiko på et evt. udslip, er der specielle kriterier for fødevare, medicinal og pharma-industrien. Vi har opstillet de typiske anvendelsesområder på vores glycolside. Vi sidder også klar på e-mail eller telefonen, til at vejlede om dette.